wtorek
7 lipca 2015
Do końca roku zostało 178 dni.

BIP

 Biuletyn informacji publicznej

Informacje wyborcze

 Informacje wyborcze

Insp. weterynarii

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii

System Zarządzania Jakością

Akty prawne on-line

Rządowe Centrum Legislacji
Najaktualniejsze wersje
elektroniczne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

600-lecie Karczmisk

obraz.jpg
 

Translator

EnglishCzechFrenchGermanItalianPolishRussianSpanishUkrainian

Statystyka

Odwiedza nas 6 gości
mod_vvisit_counterDzisiaj38
mod_vvisit_counterWczoraj455
mod_vvisit_counterW tym tygodniu493
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2534
mod_vvisit_counterOd początku974121
Zaproszenie
poniedziałek, 06 lipca 2015
Warsztaty tańca z Brianem Poniatowskim
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2015
poniedziałek, 06 lipca 2015
WYPRAWKA SZKOLNA 2015

I. Sprawy ogólne.
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, Dz. U. z 2 lipca 2015 r. poz. 938), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:
1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
2. uczniów słabowidzących,
3. uczniów niesłyszących,
4. uczniów słabosłyszących,
5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.
Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

II. Planowana kwota dofinansowania:
Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych. Wartość pomocy udzielonej uczniom nie może przekraczać kwoty zgodnie z załączoną Tabelą.

III. Termin składania wniosków:
Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektorów szkół – do 8 września 2015 r.

IV. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2015 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Do wniosku należy dołączyć:
– w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,
– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
– w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną
– w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. następuje zwrot kosztów indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:
– faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
– paragon,
lub
– oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”(wzór oświadczenia stanowi Wzór nr 4).
Wypłata dofinansowania odbywać się będzie w kasie Zespołu Szkół w Karczmiskach, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół oraz po przedłożeniu w/wym. dowodów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

V. Wzory wniosków:
1. Zał. Nr 1 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r.
– ze względu na kryterium dochodowe
.
2. Zał. Nr 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r.
– poza kryterium
.
3. Zał. Nr 3 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. – uczniowie niepełnosprawni.
4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

UWAGA!
– Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
– Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

Złączniki:
1. Tabela planowanej do udziela pomocy.
2. Dz. U. z 2 lipca 2015 r. poz. 938.


 
Akademia Chóralna 2015
wtorek, 30 czerwca 2015
Od 8 lat funkcjonuje Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Od b.r. projekt został znowelizowany i nosi aktualnie nazwę Akademia Chóralna, a jego celem jest stworzenie wzorcowej platformy rozwoju chóralistyki w całym kraju. Pomysłodawcą i realizatorem Akademii Chóralnej jest Narodowe Forum Muzyki (NFM) we Wrocławiu przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Śpiewająca Polska wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną i merytoryczną nad chórami i kierującymi nimi pedagogami.

Chóry biorące udział w projekcie to elita krajowa. Projekt w latach ubiegłych realizowany był przez chóry szkolne z Gminy Karczmiska z dużymi sukcesami. Brały w nim udział dwa chóry z Karczmisk: chór „Dmuchawce” funkcjonujący przy Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja i chór funkcjonujący przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika.

W 2015 r. Gmina Karczmiska podpisała z NFM we Wrocławiu umowę na realizację projektu „Akademia Chóralna”. W tym roku naszą Gminę reprezentuje chór „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej, którego dyrygentem jest Pani Anżela Kwiatkowska. 30 osobowy chór aktywnie uczestniczy w zajęciach 2 razy w tygodniu oraz reprezentuje szkołę na wielu uroczystościach i imprezach szkolnych i lokalnych m.in.: Festiwal Kultury i Nauki, otwarcie nowego obiektu hali sportowej w Karczmiskach, Dzień Otwarty Gimnazjum, zakończenie roku szkolnego. Ostatnio dzieci prezentowały się podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Karczmiskach, a w maju 2015 r. chór gościnne wystąpił podczas Mszy Świętej w miejscowości Serniki.
Jednak najwięcej emocji budzą przeglądy wojewódzkie chórów biorących udział w projekcie. W tym roku przegląd chórów regionu Lublin – X Wojewódzki Konkurs Chórów, odbył się w dniach 13 i 14 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Występy młodych artystów oceniało jury w składzie: prof. Dariusz Dyczewski - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, dr hab. Elżbieta Krzemińska - prof. UMCS w Lublinie i Krzysztof Kozłowski. Miło nam poinformować, że chór „Dmuchawce” ze Szkoły Podstawowej zdobył DYPLOM ze SREBRNYM PASMEM. Gratulacje dla uczniów i dyrygenta. To spore wyróżnienie zwłaszcza, że jest duża konkurencja, a większość chórów pochodzi z Lublina. Przed uczniami wakacje. Później od września dalsze zajęcia i występy do listopada 2015 r. Podsumowanie działalności projektu zostanie przedstawione w grudniu b.r.

chor_dmuchawce.jpg
 
OFERTA NA WAKCJE I LATO 2015
wtorek, 30 czerwca 2015
Gmina Karczmiska jak co roku zapewnia ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i lata b.r.

1. Oferta wypoczynku letniego w formie półkolonii i kolonii:

1) Półkolonie profilaktyczne organizowane przez Gminę Karczmiska dla dzieci w Szkole Podstawowej w Karczmiskach.
Zaplanowane są 2 turnusy 10 dniowe w okresach: 6-17 lipca oraz 20–31 lipca 2015 r. Realizatorem półkolonii jest Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, a w zajęciach łącznie będzie uczestniczyło 50 dzieci,

2) Letnie kolonie profilaktyczne organizowane przez Gminę Karczmiska ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9 dniowe kolonie realizuje Biuro Turystyczne „LUTUR” z Lublina w okresie 26 czerwca – 6 lipca 2015 r. dla 30 dzieci w m. Murzazihle koło Poronina w górach,

3) Kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez PCPR w Opolu Lubelskim i OPS Karczmiska dla 6 dzieci:
11 dniowe kolonie w okresie 20-31 lipca 2015 r. w ośrodku w m. Podgłębokie k/Cycowa.

2. Oferta kulturalna skierowana przez:
1) Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach:
W okresie wakacyjnym instytucja będzie funkcjonowała od poniedziałku do czwartku w godz. 9-16; w piątki w godz. 9-20.
W ofercie przewidziano następujące zajęcia i imprezy:
a) w miesiącu lipcu:
- raz w tygodniu w piątki zapraszamy młodzież grającą na różnych instrumentach na spotkania p.t. „Muzyczna Piwnica”,
- 17 lipca 2015 r. spotkanie z Brianem Poniatowskim zwycięzcą VII edycji You Can Dance - utytułowanym tancerzem i choreografem. Impreza p.t. ,,WYTAŃCZYĆ MARZENIA" skierowana jest do miłośników tańca. W programie: pokaz tańca współczesnego, rozmowa z tancerzem oraz warsztaty taneczne,
- w dniach 27-31 lipca 2015r. akcja „ Wakacje z książką pod piracką banderą” – oferujemy poznawanie kultury i tradycji różnych kontynentów, zajęcia plastyczne (wykonywanie rekwizytów charakterystycznych dla danego kontynentu), ciekawostki, gry i zabawy tematyczne, projekcje bajek,
- 28 lipca 2015r. rajd rowerowy do grodziska w Chodliku; spotkanie z archeologami
z „Misji Archeologicznej w Chodliku”, ognisko i pieczenie kiełbasek.

b) miesiącu sierpniu:
- cd. „Muzycznej Piwnicy”,
- 9 sierpnia 2015r. „Święto Bobru” – impreza otwarta dla mieszkańców i zaproszonych gości, propagująca tradycje i potrawy regionalne,
- od 10-14 sierpnia 2015r. cd. Akcji „Wakacje z książką pod piracką banderą”,
- od 18 - do 31 sierpnia „Zabawy w teatr” – zajęcia plastyczne: tworzenie kukiełek i dekoracji do wybranej bajki; próby do przedstawienia.
Poza tym codziennie stałe formy działań prowadzone w bibliotece takie jak : wypożyczanie i udostępnianie książek i czasopism, korzystanie z codziennej prasy, czytelni internetowej, można zwiedzić Regionalną Izbę Pamięci i Tradycji oraz Galerię Sztuki Współczesnej, a w niej obrazy Mariana Adamczyka i rysunki Iwa Adamczyka.
W sprawie szczegółów w/w oferty informacje można uzyskać siedzibie GBiDK w Karczmiskach ul. Centralna 6, tel. 81 828 70 69.

2) Świetlica wiejska w Wolicy:
w świetlicy wiejskiej w Wolicy oraz na obiekcie przyległym do świetlicy (boisko sportowe) będą organizowane codziennie w godzinach popołudniowych zajęcia kulturalno-edukacyjne oraz gry i zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi animator świetlicy.

3. Oferta sportowa skierowana przez:
1) Animatorów sportu zatrudnionych na boisku „Orlik” – funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach:
Orlik jest obiektem ogólnodostępnym i korzystanie z tego obiektu będzie odbywało się w następujących godzinach: poniedziałek – piątek 18.00 – 22.00, sobota i niedziela 12.00 - 20.00. W ramach prowadzonych zajęć przez animatorów sportu na obiekcie można uprawiać następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis ziemny. W ramach zajęć będą prowadzone turnieje małych gier. Dzwoniąc pod nr telefonu: 697 987 331 uzyskamy niezbędne informacje dot. szczegółowych zasad korzystania z obiektu i prowadzonych zajęć.
W czasie wakacji zaplanowano następujące turnieje na obiekcie „Orlika”,
- „Puchar Wójta Gminy w piłce nożnej” – lipiec 2015 r.,
- „Puchar Wójta Gminy w tenisie ziemnym” – sierpień 2015 r.,
Terminy turniejów zostaną podane na tydzień przed planowanymi imprezami na plakatach
i stronie internetowej Gminy.

2) Uczniowski Klub Sportowy „UKS” - funkcjonujący przy Zespole Szkół w Karczmiskach zorganizuje w okresie wakacji zadania:
- boisko obok GKS „Bobry” – Gminny turniej piłki plażowej (lipiec 2015 r.),
- boisko „Orlik” – Gminny turniej piłki siatkowej (sierpień 2015 r.),
Terminy turniejów zostaną podane na tydzień przed planowanymi imprezami na plakatach i stronie internetowej Gminy.

3) LZS „Victoria” Wolica – organizuje dla wszystkich chętnych dzieci na obiektach sportowych świetlicy wiejskiej w m. Wolica „Letnią szkółkę piłki nożnej i siatkowej”.


 
Obwieszczenie
piątek, 26 czerwca 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

"Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Wolica" zlokalizowanego w miejscowości Wolica, gm. Karczmiska".


 
Oświadczenie Wójta Gminy
piątek, 26 czerwca 2015

Oświadczenie
Wójta Gminy Karczmiska

Odnosząc się do doniesień medialnych oraz wystąpień lokalnych przedsiębiorców w sprawie nieotrzymania należności z tytułu dostaw i usług realizowanych na podstawie umów łączących ich z podwykonawcą robót SODEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bądź innych oświadczam, że podnoszone przeciwko Gminie Karczmiska zarzuty są całkowicie bezpodstawne i powstały w oparciu o nieprawidłową interpretację przepisów prawa oraz treści kontraktu o partnerstwie publiczno – prywatnym z MORIS SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dla zobrazowana niniejszej sprawy po raz kolejny wyjaśniam, że Gmina Karczmiska zawarła kontrakt ze Spółką MORIS SPORT na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 696) , na wykonanie przedsięwzięcia w postaci hali sportowej. W stosunku prawnym objętym kontraktem w partnerstwie publiczno – prywatnym stronami są, bowiem kontrakt obowiązywać będzie do 2024 roku, podmiot publiczny, czyli Gmina Karczmiska oraz partner prywatny, wspomniana wyżej Spółka. Z ustawowej oraz odpowiadającej jej umownej definicji partnera prywatnego wynika, że partner prywatny to przedsiębiorca, który zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem, oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację, lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Natomiast podmiot publiczny, tutaj Gmina Karczmiska, zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia. Wskazane uregulowanie oznacza, że przy budowie hali sportowej inwestorem w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego jest Spółka MORIS SPORT.

Fakt, że Gmina Karczmiska w procesie budowlanym nie miała statusu inwestora, kształtuje odmiennie jej odpowiedzialność wobec podwykonawców. Przepis art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego stanowiący, iż inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, nie ma zastosowania wobec Gminy. Odpowiedzialność tę przejęła Spółka MORIS SPORT w § 16 kontraktu o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Zdaję sobie sprawę z tego, że lokalni przedsiębiorcy są zawiedzeni, bowiem w legalistycznym obrocie prawnym obowiązuje zasada, że za należycie wykonaną robotę przysługuje umówione wynagrodzenie. Nie popieram jednak podjętego sposobu dochodzenia roszczeń. Do rozstrzygania sporów powołane są sądy, zatem to jest jedyna droga do rozpatrzenia sprawy. 

Gmina Karczmiska jako podmiot publiczny nie ma żadnego instrumentu prawnego, aby podjąć działania na rzecz przedsiębiorców. Gmina nie uczestniczyła w wyborze podwykonawcy, czyli Spółki SODEGO, jak również nie są jej znane istotne warunki umów zwartych przez tę Spółkę z lokalnymi przedsiębiorcami, ani okoliczności ich nawiązywania. Stwierdzam wobec powyższego, że nie ma podstaw do wypowiadania się na temat zasadności zgłaszanych roszczeń.

Wójt Gminy Karczmiska
/-/ mgr Janusz Goliszek
 
Słynni, najsłynniejsi w rysunku Iwa Adamczyka
czwartek, 25 czerwca 2015

Ivo AdamczykWystawa „Słynni, najsłynniejsi w rysunku Iwa Adamczyka”

„Najpiękniejsza sztuka powstaje pod wpływem przeżywania uczuć, emocji, afektów, nastrojów czy namiętności. Gdy artysta odczuwa własne przeżycia i potrafi je właściwie uzewnętrznić, a następnie przelać na papier czy płótno – to tworzy się prawdziwa sztuka”.

I tak stało się w przypadku młodego artysty Iwo Adamczyka z Gdańska. Zaledwie pół roku temu ujawnił się niewątpliwy Jego talent. Efekty kilkumiesięcznej pracy artysty mogliśmy oglądać w sobotę 20 czerwca 2015 r. w Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej. Iwo Adamczyk zaprezentował 28 prac, z których większość to rysunki węglem. Artysta prezentuje wielu wybitnych starożytnych filozofów ale są również współczesne słynne postacie malarzy, artystów, naukowców, aktorów czy muzyków. Wystawa prac pt. „Słynni, najsłynniejsi w rysunku Iwa Adamczyka” otwarta pod patronatem Janusza Goliszka – Wójta Gminy Karczmiska jest tym cenniejsza, iż 21 letni artysta po raz pierwszy swoje prace pokazuje właśnie w Karczmiskach, skąd wywodzi się jego rodzina. Zarówno stryj Iwa – Marian Adamczyk znany i uznany artysta malarz, absolwent ASP w Warszawie, jak i ojciec Iwa, ceniony akwarelista - Michał Adamczyk z Gdańska – byli obecni na otwarciu wystawy. Jak powiedział stryj Iwa, Marian Adamczyk - „… talent Iwa jest krystaliczny i wybitny ….” „to talent samorodny”. Talenty w rodzinie Adamczyków są bardzo bogate i wywodzą się od prekursora działalności artystycznej Stanisława Adamczyka (1864-1931) z Karczmisk. Aktualnie około 10 osób w tej rodzinie mogłoby poświęcić się sztuce w sposób zawodowy.
Wystawę przygotowała Gmina Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, a sponsorem była Pani Ewa Pawłowska z firmy Pawtrans. Podczas wystawy z krótką częścią artystyczną wystąpili uczniowie karczmiskich szkół pod kierownictwem Pani Ewy Resztak, a Panie z KGW z Karczmisk przygotowały swój sztandarowy produkt tradycyjny „pierogi z bobru”. Na wystawie gościliśmy również liczną grupę uczestników (muzealników i konserwatorów przyrody) zwiedzających Lubelszczyznę w ramach ogólnopolskiego seminarium pt. „Ogrodowe perły Małopolski północno-wschodniej”.
Zapraszamy do Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej w Karczmiskach ul. Centralna 6, tel. 81 828 70 69, gdzie wystawę można oglądać do końca lipca 2015 r.
 
Zbiórka elektrośmieci
czwartek, 25 czerwca 2015

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

INFORMUJEMY, IŻ ZBIÓRKA „ELEKTROŚMIECI” ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM HARMONOGRAMEM:

TERMIN ZBIÓRKI

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

 6 LIPCA

(poniedziałek)

NOWORĄBLÓW, SŁOTWINY, SŁOTWINY-LIPKI-KOLONIA, SŁOTWINY PNIAKI, WYMYSŁÓW, ZABORZE, ZABORZE KOLONIA

 7 LIPCA

(wtorek)

KARCZMISKA PIERWSZE, KARCZMISKA DRUGIE

8 LIPCA

(środa)

JAWORCE, MIECZYSŁAWKA, SŁOTWINY CZERWONE ŁĄKI, UŚCIĄŻ, UŚCIĄŻ KOLONIA, ZAGAJDZIE

10 LIPCA

(piątek)

BIELSKO, CHODLIK, GŁUSKO DUŻE, GŁUSKO DUŻE KOLONIA, GŁUSKO MAŁE, GÓRKI, WOLICA, WOLICA KOLONIA

 

ODPADY W DNIU ODBIORU PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ 7.00 PRZED POSESJĘ DO UTWARDZONEJ DROGI PUBLICZNEJ.

JAKO ELEKTROŚMIECI (CZYLI ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
ODBIERANE BĘDĄ: LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, PRALKI, SUSZARKI, ZMYWARKI, ELEKTRYCZNE KUCHENKI, PIEKARNIKI, ODKURZACZE, MASZYNY DO SZYCIA, ŻELAZKA, TOSTERY, FRYTKOWNICE, MIKSERY, ZEGARY, WAGI, SPRZĘT OŚWIETLENIOWY (RÓŻNEGO RODZAJU LAMPY), ZABAWKI ZAWIERAJĄCE ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE ELEMENTY SKŁADOWE, KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY, TELEFONY, TELEWIZORY, RADIOODBIORNIKI, ELEKTRONARZĘDZIA, ITP.

 
Ogłoszenie
piątek, 19 czerwca 2015

Informuję,  iż  dnia  25  czerwca  o  godz.  1200  będzie przeprowadzony ogólnokrajowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania polegający na włączeniu syren alarmowych przez 1 minutę, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.


Wójt Gminy
Janusz Goliszek
 
Ogłoszenie
czwartek, 18 czerwca 2015

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 18 czerwca 2015 r., dni:

-14 sierpnia 2015 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Karczmiska w zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


- 24 grudnia 2015 (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Karczmiska w zamian za przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r. święto – drugi dzień Bożego Narodzenia.


 
Obwieszczenie
środa, 17 czerwca 2015
 
Wystawa
wtorek, 16 czerwca 2015
Zaproszenie na wystawę
 
Zawody sportowo-pożarnicze
wtorek, 16 czerwca 2015
Zawody sportowo pożarniczeW dniu 14 czerwca 2015 r. w Zakrzowie odbyły się zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Józefów, Karczmiska, Łaziska i Wilków.
Z terenu gminy Karczmiska w zawodach uczestniczyło 5 jednostek OSP, a kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
1. OSP Noworąblów,
2. OSP Karczmiska,
3. OSP Karczmiska Drugie,

4. OSP Zaborze,
5. OSP Chodlik.
Jednostki OSP Noworąblów i OSP Karczmiska będą reprezentowały gminę Karczmiska na zawodach powiatowych, które odbędą się na jesieni.
Drużyny otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Karczmiska.

Gratulujemy zwycięzcom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć

 
VIII Pałacowe Spotkanie z Kulturą
piątek, 12 czerwca 2015

img_0861.jpgJuż po raz drugi gościliśmy w Karczmiskach w ramach pałacowych spotkań z kulturą artystów z Warszawy. 6 czerwca 2015 r. TRIO wokalno-instrumentalne - Katarzyna Kalisz-Kędziorek śpiew (sopran), Piotr Kędziorek śpiew (baryton) i Gabriela Machowska-Kopietz fortepian - wystąpiło z koncertem pieśni polskich pt. „Znasz li ten kraj”.
Młodzi artyści zaprezentowali wyjątkowy repertuar obejmujący, pełne liryzmu i muzycznej elegancji, pieśni kompozytorów polskich okresu Romantyzmu (Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki) oraz ich muzycznych spadkobierców (Stanisława Niewiadomskiego i Mieczysława Karłowicza). Wyjątkowo piękny śpiew Pani Katarzyny Kalisz Kędziorek i Pana Piotra Kędziorek poprzedzany był narracją Pani Gabrieli Machowskiej-Kopietz (zapowiedzi, ciekawostki, komentarze).
Repertuar koncertu odwoływał się do przełomu XIX i XX w, kiedy to bardzo popularne były salonowe, kameralne spotkania muzyczne i wspólne muzykowanie domowe. Koncert pod patronatem Janusza Goliszka – Wójta Gminy swoim klimatem pięknie wkomponował się w pomieszczenia Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej i zakończył się owacjami na stojąco. A w planach kolejne występy artystów z Warszawy w Karczmiskach.

Galeria zdjęć

 
Uroczyste otwarcie hali sportowej
środa, 10 czerwca 2015
Otwarcie HaliW poniedziałek 8 czerwca 2015r. miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej przy Zespole Szkół w Karczmiskach. Po trzech latach budowy Gmina Karczmiska oddaje do użytkowania pełnowymiarową nowoczesną halę sportową z zapleczem sanitarnym, technicznym i szatniowym, widownią na piętrze, salą fitness, siłownią, drogami dojazdowymi, parkingami, zbiornikami zbierającymi wodę opadową. Inwestycja została zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (inwestorem, który zrealizował i sfinansował całą budowę jest firma Moris – Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

W tym ważnym dla naszej Gminy wydarzeniu uczestniczyło wielu gości między innymi: Pan Jan Łopata Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Pani Anna Dudek-Janiszewska Wicekurator Oświaty w Lublinie, Pan Zenon Rodzik Starosta opolski, Pan Dawid Mołdrzyk główny projektant hali, Burmistrzowie i Wójtowie gmin ościennych w tym Wójt Gminy Batorz, przedstawiciele instytucji państwowych, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich z terenu powiatu opolskiego, członkowie klubów sportowych, przedsiębiorcy, nauczyciele, uczniowie, liczni mieszkańcy Gminy oraz wielu innych znakomitych gości. Listy gratulacyjne skierowali: Pan Krzysztof Hetman – europoseł, Pan Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Tadeusz Sławecki – sekretarz Stanu z Ministerstwa Edukacji narodowej, Pani Aleksandra Plucińska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W trakcie oficjalnego otwarcia nie mogło zabraknąć uroczystego przecięcia wstęgi. Główne uroczystości odbywały się w hali sportowej i rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Janusz Goliszek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Piotr Długosz.

Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Janusz Goliszek. Po krótkich słowach opisujących proces powstawania inwestycji skierował wiele słów podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Uzupełnieniem przemowy było wystąpienie dr Rafała Cieślaka - autora umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, który przedstawił ten innowacyjny projekt, jedyny w Polsce realizowany w Karczmiskach.

Gratulacjom, podziękowaniom oraz słowom uznania nie było końca. Wszyscy podkreślali, że dzisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko dla uczniów i nauczycieli ale również dla lokalnej społeczności. Otwarta hala sportowa przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej w Gminie dając ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich talentów. Będzie również miejscem aktywnej rekreacji mieszkańców całej Gminy.

Całą uroczystość uświetniła piękna oprawa artystyczno-sportowa przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach, która wywołała bardzo wiele pozytywnych emocji.

Galeria zdjęć
 
VIII Sesja Rady Gminy Karczmiska
środa, 10 czerwca 2015

VIII Sesja Rady Gminy Karczmiska odbędzie się dnia 24 czerwca 2015 r. (środa).

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach  i rozpoczną o godzinie 1000.

Przewidywany porządek obrad:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań .
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok.
8. Uchwalenie zmian w budżecie gminy 2015 roku.
9. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
10. Reasumpcja uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.
11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
12. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
13. Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.
14. Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkola.
15. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i komunikaty.
18. Zamknięcie obrad.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 16 z 600
 
Urząd Gminy Karczmiska

Karczmiska Pierwsze
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
tel. 81 828-70-26
      81 828-70-40
      81 828-70-59
fax: 81 828-70-26 wew.25
e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 
 
Nr rachunku bankowego:
P.B.S. Opole Lubelskie o/Karczmiska
52873400080040029920000010

Hala sportowa

Hala sportowa

Orlik 2012

Orlik2012

Misja CHODLIK

Misja archeologiczna CHODLIK

Radośni w rozwoju

Radośni w rozwoju

Wsparcie na starcie

Czysta Gmina

Czysta Gmina

Linki

owocszl.jpgZwiązek Gmin Lubelszczyzny
Zdrowa gmina

Zielona linia


Budujemy Sportową Polskęporady prawne

Galeria zdjęć

Obraz
Copyright © 2015 Serwis internetowy Gminy Karczmiska. All rights reserved